Oferta
Wybierz producenta
Kontakt

Rowery Giant - Korba
Warszawa, Ochota


ul. Białobrzeska 13
tel. 22 823 49 91
mapa dojazd

godziny otwarcia:
pn - pt 11-18
sobota 10-15

Wdniu 20.11.2020

PIĄTEK Sklep czynny

do go godz. 12.30

 


 
Rowery Giant - Korba
Warszawa, Wilanów


Al. Wilanowska 9A
tel. 22 402 03 30
mapa dojazd

godziny otwarcia:
pn - pt 10-17
sobota 11-14

 

 
REGULAMIN PROGRAMU „KARTA RABATOWA” KORBA


Organizatorem Programu „Karta Rabatowa” jest KORBA w Warszawie, ul. Białobrzeska 13.
Program „Karta Rabatowa ” jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących zakupów w salonie KORBA lub każdym innym autoryzowanym salonie Giant na terenie Warszawy.
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.

1. Postanowienia Ogólne
1. Członek Programu „Karta Rabatowa” uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
1. Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
1. Prawa związane z Programem „Karta Rabatowa” nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
1. Prawo do korzystania upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

2. Uczestnictwo w Programie
2.1 Do Programu „Karta Rabatowa” może przystąpić:
- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2.2 Aby przystąpić do Programu „Karta Rabatowa” należy okazać kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu roweru w punkcie KORBA, lub paragony kasowe na kwotę ponad 2000zł. Osoba zainteresowana otrzyma Kartę Rabatową KORBA.
2.3 Uczestnik programu może posiadać jedną kartę rabatową.

3. Karta Uczestnika
3.1 Uczestnik, przystępując do „Karta Rabatowa” otrzymuje do używania Kartę KORBA.
3.2 Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów towarów z 5% upustem oraz rabat 10% na usługi.
3.3 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty rabatowej KORBA.
3.4 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wydanie duplikatu Karty.
3.5 Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
3.6 Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.

4. Realizacja upustów
4.2 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi objęte są Programem Karta rabatowa.
4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.
4.5 Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę pracownikowi punktu sprzedaży KORBA, zanim Uczestnik nabędzie towar lub usługę objętą Programem.
4.6 Szczegółowe informacje programu można uzyskać pod numerem telefonu 22 823 49 91.
4.7 Realizacja upustu następuje po przekazaniu sprzedawcy Karty Rabatowej KORBA, przed dokonaniem transakcji.

6. Upust Cenowy
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji upustu cenowego w punkcie sprzedaży.
6.5 Do upustów mają również prawo klienci sklepu internetowego http://www.korba.waw.pl
6.7 Upust cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami i rabatami na terenie sklepu.
6.9 Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.

7. Utrata statusu Uczestnika Programu „Karta rabatowa”
7.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu „Karta rabatowa” ze skutkiem natychmiastowym:
a) jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu,
b) jeżeli Uczestnik dostarczył nie swoją kartę gwarancyjną lub podał się za inną osobę wobec Organizatora
7.3 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
7.5 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

8. Zakończenie Programu „Karta rabatowa”
8.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta rabatowa” w każdym momencie.
8.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu „Karta rabatowa” w punkcie sprzedaży KORBA i na stronie internetowej http://www.korba.waw.pl

9. Zmiany Regulaminu Programu
9.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.
9.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 9.1 powyżej, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu w punkcie sprzedaży KORBA i na stronie internetowej www.korba.waw.pl

11. Akceptacja Regulaminu
11.1 Niniejszy Regulamin Programu „Karta rabatowa” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego użycia karty wydanej Uczestnikowi.

 
Projekt & cms: www.zstudio.pl